Spring Discount


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SPRING DISCOUNT

Perioada campaniei: 30.03.2024 – 30.04.2024

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE


Campania promoțională „SPRING DISCOUNT”, (denumită în cele ce urmează „Campania Promoţională” sau „Campania”) este organizată de WILLOW RESIDENTIAL S.R.L., persoană juridică romană cu sediul in Șos. București-Ploiești, nr. 89A, clădirea MIRO, corp C2, etaj 4, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/472/16.01.2018, cod unic de înregistrare 38693869, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl. Didier Balcaen, în calitate de director general ( în continuare “Organizatorul” sau “Willow”).


Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament („Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.theivy.ro, cât și transmis oricărui participant la cererea acestuia.


Prin simpla participare la Campania Promoțională, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial potrivit celor menționate în cuprinsul său.


Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și/sau de a modifica perioada Campaniei Promoționale și/sau de a suspenda, oricând pe parcursul derulării acesteia, precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice prin intermediul paginii de internet www.theivy.ro/springdiscount cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările sa intre in vigoare.


SECȚIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE


Campania promoțională se va desfășura pe teritoriul României în perioada 30.03.2024 – 30.04.2024, în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament .
Înscrierile în Campania Promoțională vor începe la data de 30.03.2024 , ora 00:00:00 și vor înceta la data de 30.04.2024, ora 23:59:59 (inclusiv). Orice persoană care utilizează serviciile descrise mai jos după această dată și oră nu va fi luată în considerare.


SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE


La această campanie promoțională pot participa orice persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cuprinsul prezentului „Participanți”).


Din dorința de a nu prejudicia niciun client care dorește să participe la prezenta Campanie Promoțională, Organizatorul își rezervă dreptul să poată efectua verificări cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament în ceea ce privește corecta participare la Campania Promoțională.


SECȚIUNEA 4. OBIECTUL CAMPANIEI. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ


Organizatorul oferă Participanților care îndeplinesc cumulativ condițiile detaliate în prezentul, în perioada Campaniei Promoționale și cu respectarea condițiilor prezentului Regulament, un discount începând de la 10.000 euro din valoarea netă a apartamentului pe care fiecare Participant dorește să îl achiziționeze din stocul disponibil de apartamente finalizate din clădirea 2 (identificată cu numărul cadastral 282819-C1 și înscrisă în Cartea Funciară 282819 a Sectorului 1 al Mun. București și denumită în cele ce urmează „Clădirea 2”) a proiectului rezidențial „The Ivy” dezvoltat de organizator în Aleea Meteorologiei nr. 15C, Sector 1, București.


Participanții la prezenta Campanie iau la cunoștință și acceptă expres că participarea la Campanie se va face în mod voluntar iar acordarea premiilor se va face fără tragere la sorți, Participanților care îndeplinesc cumulativ condițiile detaliate în prezentul, precum și a următoarelor:

 • vizitarea paginii campaniei de pe site-ul www.theivy.ro, citirea prezentului Regulament și acceptarea condițiilor prin bifarea “Am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei.” de către Participant;
 • completarea formularului de contact pentru a putea primi informări cu caracter comercial; și
 • semnarea unui contract de vânzare-cumpărare în scopul achiziționării unui apartament din stocul disponibil în Clădirea 2 din proiectul rezidențial „The Ivy” (și, dacă este cazul, a anexelor aferente) de către Participant și Organizator, în limita stocului disponibil și în termen de maxim 10 (zece) zile de la data încetării Campaniei Promoționale.

Fiecare Participant ia la cunoștință și acceptă că la data prezentului regulament stocul de apartamente ce face obiectul campaniei cuprinde un număr de 4 (patru) unități, iar acesta poate varia în funcție de contractele încheiate pe durata campaniei.


SECȚIUNEA 5. SUSPENDAREA/ ÎNCETAREA CAMPANIEI


Campania Promoțională va putea fi suspendata ori poate înceta înainte de data stabilita in Secțiunea 2 din prezentul Regulament în caz de forță majora, in cazul in care continuarea sa ar încălca prevedere legala, precum si in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania Promoțională. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța publicul prin intermediul site-ului www.theivy.ro, cu minim 24 (douăzeci si patru) de ore înainte de suspendare/încetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai târziu, la data suspendării/încetării Campaniei Promoționale.


SECȚIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI


Organizatorii nu vor fi ținuți răspunzători pentru toate și oricare prejudicii suferite de Participanți ca urmare a sau în legătură cu participarea la prezenta Campanie.


SECȚIUNEA 7. LITIGII


Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanții la prezenta Campanie Promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Prin participarea la Campania Promoțională Participanții își exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresă, emailul, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de Organizator, precum și partenerii de organizare, în scopul desfășurării prezentei campanii.


Prin participarea la prezenta Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului Oficial și își exprimă acordul în privința acestora, precum și cu privire la folosirea datelor cu caracter personal conform prevederilor prezentului Regulament și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în scopul desfășurării prezentei campanii, precum și în scopuri statistice.


Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de lege.


Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018 următoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a șterge datele, de a restricționa prelucrarea datelor, de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la Șos. București-Ploiești 89A, clădirea MIRO, corp C2, etaj 4, Sector 1, București o cerere întocmită in forma scrisa, datată si semnată sau un email la adresa [email protected].


SECȚIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE


Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabilă decât cu condiția informării publicului prin publicarea modificărilor pe pagina de internet www.theivy.ro.

 

 

Organizator
WILLOW RESIDENTIAL S.R.L.
Prin Didier Balcaen
Director General

 

 

Act adițional nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

SPRING DISCOUNT

Prezentul act adițional („Actul Adițional”) la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale „SPRING DISCOUNT” („Regulamentul”) a fost încheiat astăzi 30.04.2024 („Data Semnării”) de către WILLOW RESIDENTIAL S.R.L., persoană juridică romană cu sediul in Șos. București-Ploiești, nr. 89A, clădirea MIRO, corp C2, etaj 4, camera 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/472/16.01.2018, cod unic de înregistrare 38693869, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl. Didier Balcaen, în calitate de director general ( în continuare “Organizatorul” sau “Willow”).

(Orice termen cu majuscule prevăzut în prezentul Act Adițional, care nu este definit altfel prin prezentul, va avea sensul care i s-a atribuit prin Regulament, astfel cum acesta este modificat prin prezentul Act Adițional)

ÎNTRUCÂT:

 • (A) Willow organizează în perioada 30.03.2024 – 30.04.2024 Campania Promoțională „SPRING DISCOUNT”);
 • (B) Organizatorul și-a rezervat dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfășurării Campaniei prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice prin intermediul paginii de internet www.theivy.ro/springdiscount cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) ore înainte ca acestea să intre în vigoare;
 • (C) Willow dorește modificarea Regulamentului prin prelungirea duratei acestuia, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Act Adițional;

PRIN URMARE, având în vedere cele de mai sus, Organizatorul a decis încheierea acestui Act Adițional, în următorii termeni și condiții:

 • 1. Prelungirea duratei Campaniei

Willow decide prin prezentul Act Adițional prelungirea duratei Campaniei promoționale, până la data de 30.05.2024.

Astfel, înscrierile în Campania Promoțională vor înceta la data de 30.05.2024, ora 23:59:59 (inclusiv). Orice persoană care utilizează serviciile descrise mai jos după această dată și oră nu va fi luată în considerare.

 • 2. Diverse
  • 2.1 Acest Act Adițional face parte integrantă din Regulament.
  • 2.2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate, cu excepția celor afectate în mod direct sau indirect de prezentul Act Adițional 

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi 29.04.2024 și va intra în vigoare în termen de 24 (douăzeci și patru) ore de la publicarea sa pe pagina de internet www.theivy.ro/springdiscount/.

 

WILLOW RESIDENTIAL S.R.L.
Prin Didier Balcaen
Director General

De acum înainte, The Ivy va folosi de asemenea datele dvs. personale pentru a optimiza și pentru a personaliza serviciile pe care le alegeți. Făcând clic pe „continuă” sau continuând navigarea, confirmaţi că ați citit termenii și condițiile generale modificate, precum și declarația cookie.

Tur Virtual Descarcă broşura